Oktatási programterület:

 

A ÚNP célja oktatói továbbképzés kialakítása. Kiemelt feladat az úszásoktatási program tanrendbe integrálása, az oktatási program keretében az úszásóra megtartásához megfelelő számú oktatói bázis fejlesztése. Az ÚNP-ben résztvevő oktatóknak négy alapvető kritériumnak kell megfelelni 1, államilag elismert úszó edzői vagy oktatói végzettség (OKJ, Bsc, Msc) 2, erkölcsi bizonyítvány 3, érvényes MÚSZ licensz 4, ÚNP továbbképzésen való részvétel.

 

A specifikus célt megfogalmazó részcélok:

 • Jól képzett oktatói bázis
 • Ellenőrzött úszásoktatási módszertan
 • Lépcsőzetes szintek kidolgozott feltételrendszer alapján

 

Úszásoktatási program

 

Az úszásoktatási program hároméves keretében (óvoda nagycsoport, általános iskola 1. és 2. osztály) összesen 108 tanítási órában vesznek részt a tanulók (36 óra – óvoda nagycsoport, 36 óra – 1. osztály, 36 óra – 2. osztály). A program első évében, a nagycsoportos óvodás korosztály heti egy alkalommal (a délelőtt nevelési időszak keretében), az 1. évfolyamban heti egy alkalommal (1×2 testnevelési óra keretében), 2. osztályban heti egy alkalommal (1×2 testnevelési óra keretében) járnak a tanulók úszásoktásra.

 

A törvényi szabályozásból kiindulva az ÚNP bemenete a kerettantervbe úgy valósul meg, hogy az 1. évfolyamon szükséges 1×2 úszásórát a jogszabályi előírásokat figyelembe véve a mindennapos testnevelés keretében lehet megvalósítani két testnevelésóra tömbösítésével, lehetőleg a délelőtti tanítási időszakban (EMMI, 2018).

 

Az úszásoktatás színvonala döntően függ a körülményektől, valamint a rendelkezésre álló óraszámtól, amely a feltételrendszeréhez tartozik. Tapasztalok azt mutatják, hogy ahol a szakosztályi munka tartalmi követelményrendszere szabta meg az oktatásra fordítható időt, heti két alkalommal 9 hónap alatt a három úszásnem (hát-, mell-, gyorsúszás) alapfokú szinten elsajátítható. Jelenleg a program azonban heti egy órás úszásoktatással valósítható meg. A heti egy alkalommal történő oktatás csökkenti az úszásoktatás hatékonyságát, a tanulási idő nő, a megszerzett tudás egy év után még bizonytalan (Tóth Á, 2008). Azonban a program három évet ölel fel, így a kitűzött cél megvalósítható.

 

Az oktatási tananyag 9 szintvizsgát tartalmaz (3+3+3 bontásban az oktatási évek alatt). A szintvizsga egyben felmérő is, amennyiben valaki nem teljesíti, a csoporton szétosztásra kerül szintek szerint. A szintek szerinti oktatást az egy osztályhoz rendelt több oktató jelenléte lehetővé teszi. Az értékelések adminisztrációját a program alapján kifejlesztett on-line értékelési felület látja el. Az úszás oktatás szakmai követelményeit figyelembe véve kisvízben az az ideális, ha 1 oktató 4-8 fővel foglalkozik, mélyvízben pedig 10-13 fővel.

 

A hároméves program fő célkitűzései a következők:

 1. év: vízhez szoktatás, mélyvízhez szoktatás, hát- és gyorsúszás (durva koordináció szintjén).
 2. év: mellúszás (durva koordináció szintjén), hát- és gyorsúszás (finom koordináció, mozgás- automatizáció, kondíciófejlesztés)
 3. év: mellúszás (finom koordináció, mozgás-automatizáció, kondíciófejlesztés), felkészülés a vízi jártasság megszerzésére, vízből mentés alapjainak ismerete.

 

Az oktatási program keretében teljesíthető szintek:

 1. szint: Kisvízhez szokott
 2. szint: Hátúszás alapfokon
 3. szint: Mélyvízhez szokott
 4. szint: Hátúszás haladó
 5. szint: Fejesugrás
 6. szint: Mellúszás alapfokon
 7. szint: Gyorsúszás alapfokon, vízből mentés alapfokon
 8. szint: Gyorsúszás haladó
 9. szint: gyorsúszás-, mellúszás-, hátúszás haladó, vízből mentés alapjai, vízbeugrás

 

1 év (óvoda nagycsoport):

A vízhez szoktatás lényege az új közeghez való teljes alkalmazkodás, e közeg törvényszerűségeinek, jellegzetességeinek megismerése és ennek eredményeként a tökéletes tájékozódás, az otthonos viselkedés és célszerű mozgás a vízben.

A durva koordináció azt jelenti, hogy a gyermek képes a mozgásanyag végrehajtására, de az még nem a helyes technikai végrehajtás, azonban a mozgás nagy jegyei felismerhetők, a mozdulatok még nem gazdaságosak.

 

Tanmenet: egész tanévben, heti egy alkalommal (180 tanítási nap = 36 hét = 36 alkalom)

 

Első oktatási blokk (16 óra):

 • 1-8. óra: Vízhez szoktatási gyakorlatok, levegő kifújás, merülés, lebegés hason és háton, ismétlés, vízbeugrások, játék.
 • 9-16. óra: hátúszó kar-, és lábmunka szárazon, síklás gyakorlatai hason és háton, majd lábtempóval hason és háton síklás, segédeszközökkel és a nélkül, az előző blokk ismétlése és játék. Szintfelmérés: a vízhez szoktatás gyakorlatairól.

Második oktatási blokk (20 óra):

 • 17-24. óra: ismétlés (előző blokk gyakorlatai), mélyvízben merülés, lebegés, siklás segédeszközzel és egyedül, egyszerű vízbeugrások segédeszközzel és egyedül, kisvízben hátúszó lábmunka, karok mélytartásban, hát/láb, egyik kar tarkón, majd mindkét kar tarkón, gyorsúszó lábmunka szárazon, kivárásos hátúszás hármas számolással, gyors láb kisvízben levegő nélkül, magastartás, fej a két váll között. Szintfelmérés: hátúszó lábmunka segédeszköz nélkül kis vízben.
 • 25-36 óra: kivárásos hátúszás 3-mas számolással mélyvízben, kivárásos hátúszás ötös számolással kisvízben, mélyvízben 10-15 méter hát-láb gyakorlat segédeszközzel, mélyvízbe ugrások, variációs gyakorlatok segédeszközzel, egyedül és csoportosan, hát/kar szárazon, mély vízben 25 m hát/láb, magas tartás, kivárásos hátúszás 20-25 m ismétlések, játék. Szintfelmérés: talpas ugrás mélyvízbe merüléssel, lebegéssel, 6-8 méter gyors lábbal partra úszással, alaptechnikával hátúszás 10-15 méter, gyorsúszó lábmunka úszólappal 25 méteren.

 

2 év (általános iskola 1. osztály):

A finom koordináció azt jelenti, hogy a mozgás apróbb jegyeit is helyesen hajtják végre, a mozdulatok gazdaságosak.

Az automatizált mozgás (ami a módszertan végső célja) azt jelenti, hogy az adott úszásnem mozgásanyagát már az arra való összpontosítás nélkül és képesek végrehajtani, akár változó körülmények közt.

 

Tanmenet: egész tanévben, heti egy alkalommal (180 tanítási nap/iskolai év = 36 hét = 36 alkalom)

 

Első oktatási blokk (16 óra):

 • 1-16. óra: ismétlés (előző év gyakorlatai), a hátúszás alapgyakorlatai, gyorsúszás lábmunkája, vízbeugrások mélyvízbe feladatokkal és segédeszközökkel, a hátúszás technikájának stabilizálása, technikajavító gyakorlatok, gyorsúszás lábmunka mélyvízben, úszólappal, levegővétellel (ez a gyakorlat csak a ritmusos levegőkifújást és levegővételt készíti elő. A teljes gyorsúszást ebben az időszakban még nem tanítjuk), kivárásos hátúszás (ötös ütem) stabilizálása 25 m-en, ismétlés, folyamatos hátúszás 25 méteren. Szintfelmérés: folyamatos hátúszás 25-50 méteren.

Második oktatási blokk (20 óra):

 • 17-36 óra: mellúszó kar szárazon, siklás mell-láb kisvízben (1,2, majd 3 tempó levegő nélkül), mellúszás lábmunka szárazon, siklás mell-láb (1,2, majd 3 lábtempó levegő nélkül), mellúszás kar-láb levegő nélkül, fejesugrás rávezető gyakorlati segédeszközzel és oktatói segítséggel. Szintfelmérés: fejesugrás.
 • Gyorsúszó lábmunka folyamatos levegővétellel, mellúszás lábmunka úszólappal és segédeszközzel, kivárásos mellúszás kis-, majd mélyvízben (különválasztott kar és láb), játék. Csúsztatott mellúszás (a lábmunka munka után csúszás – kar – levegő – láb sorrendben 10-15 méteren), mélyvízben mellúszás 25 méteren, ismétlés (kivárásos és csúsztatásos mellúszás), játék. Szintfelmérés: 25 méteren mellúszás fejesugrással.

 

3 év (általános iskola 2. osztály):

Vízből mentés alapjainak és a vízi jártasságnak (200 méter folyamatos úszás tetszőleges úszásnemben) a megszerzése. Tananyag keretében ismétlések: a hát-, gyors-, és mellúszás kondicionális képességeinek továbbfejlesztése, egyre nagyobb távok teljesítése helyes technikai végrehajtással.

 

Tanmenet: egész tanévben, heti egy alkalommal (180 tanítási nap/iskolai év = 36 hét = 36 alkalom).

 

Első oktatási blokk (20 óra):

 • 1-20 óra: a hát- és mellúszás korábbi gyakorlatai, levegőkifújás levegővétel gyakorlatainak ismétlése, a vízből mentés alapgyakorlatai, a vízből mentés különböző módszerei, vízbeugrás merülő tárgy felhozásával, gyorsúszó karmunka tanulása szárazon, kisvízben (gyors láb úszólapra fekvésben), siklás után legalább 5 méter gyors láb utána felállás, gyors láb három kartempóval levegővétel nélkül, gyors láb úszólappal (az egyik kar az úszólapot fogja, a másik a csípő mellett mélytartásban), játék. Szintfelmérés: gyors láb úszólappal, levegővétel oldalra.

Második oktatási blokk (16 óra):

 • 21-36 óra: gyorsúszás levegővétel szárazon, kis vízben (levegővétel oldalra, úszólappal, egyik kar magas, másik mélytartásban), kivárásos gyorsúszás hármas ütemezéssel, ismétlés játék. Szintfelmérés a gyorsúszás levegővételének eddigi gyakorlatairól. Mély vízben (kivárásos gyorsúszás hármas ütemben), kivárásos gyors hármas levegővel, gyorsúszás mély vízben (hármas levegővel, 10-15-25 méteren jó technikával) ismétlés (a gyorsúszás eddigi gyakorlatai, merülő tárgy felhozása, gyorsúszás levegővételének különböző változatai), játék.
 • Végső szintfelmérés: hátúszás 50 méteren, mellúszás 50 méteren, gyorsúszás 25 méteren, fejesugrás, vízbeugrás merülő tárgy felhozásával, vízből mentés párokban.

 

A mélyvízhez való szoktatást – amely keretében elsősorban a pszichés alkalmazkodás a cél – már az úszásoktatás előtt, a kisvízhez szoktatás – amikor elsősorban biológiai alkalmazkodás a cél – után elkezdjük. Ezáltal a gyermekek korán kerülnek mélyvízbe is (15-20. oktatási órán), első alkalommal, azonban csak rövid ideig (pár perc), fokozatosan növelve (kb. 10 perc – 23. óra) az ott eltöltött időtartamot, mivel a hőszabályozásuk még éretlen (gyenge), jellemzően a kisvízben (ami melegebb) folyik a képzésük. Amikor egy úszásnemet biztonságosan tudnak kivitelezni kisvízben, akkor átmennek a mélyvízbe és ott is gyakorolnak alkalmanként 10-15 percig.